Opleiding/LBC

Jeugdopleiding harmonie Amicitia – Boukoul

Deze informatie wordt u aangeboden door de leerlingbegeleidingscommissie (LBC) van Harmonie Amicitia.

De LBC is een enthousiaste groep mensen, die zich volledig inzet voor de jeugd van onze Harmonie. Het beleidsplan zegt het volgende over de LBC:

“De leerlingbegeleidingscommissie draagt, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, zorg voor alle facetten van de (jeugd)opleidingen. Hieronder valt te verstaan de communicatie met ouders, scholen, opleidingsorganisatie en docenten alsmede de werving van nieuwe leerlingen, de organisatie van lessen en optreden van leerlingen en het jeugdensemble”.

Voor wat betreft de opleidingen is o.a. het volgende in het beleidsplan opgenomen:

“Voor een harmonie zijn opleidingen van wezenlijk belang, en dus ook voor harmonie Amicitia. Dit belang is niet alleen om als harmonie beter te worden, maar heeft ook een maatschappelijke functie. De harmonie wil een bijdrage leveren aan het opleiden van mensen in de muziek. Daarnaast wil de harmonie graag voortbestaan en is het belangrijk dat er regelmatig aanvulling met bekwame ( jeugd) leden plaats vindt”.

De LBC heeft de beleidsnotitie als uitgangspunt en de volgende invulling aan het opleidingstraject bij harmonie Amicitia gegeven.

Het opleidingsinstituut:
De opleidingen van de leerlingen van harmonie Amicitia worden verzorgd door docenten, die verbonden zijn aan de ECI Cultuurfabriek Roermond. De Harmonie voorziet daarmee in een landelijk erkende opleiding. De locatie waar de lessen plaatsvinden, wordt door de docenten met ouders/verzorgers en de LBC afgestemd.

Het stappenplan:

 1. Het eerste leerjaar:InstrumentaalVoorbereidend Muziekonderwijs.
  Tijdens de IVM Muziekcursus wordt de basis gelegd voor de instrument keuze en verdere muziek-
  opleiding. Met behulp van o.a., ritmische oefeningen en blokfluitspel, leren zij de grondbeginselen van
  de muziek. Zo kunnen de kinderen al hun aandacht richten op de muzieknoten en leren zij vanaf les 1
  spelenderwijs de basisvaardigheden met betrekking tot maat en ritme, gehoor, muzieknotatie en
  samenspel. Het plezier in het (samen)musiceren staat hierbij steeds voorop.
 2. In het 2e leerjaar wordt gekozen voor een instrument, waarmee de opleiding wordt vervolgd en in de
  regel het landelijk erkende A-diploma wordt gehaald. Naast individuele praktische lessen wordt ook
  een theoretisch gedeelte doorlopen. Theorie en praktijk worden zo optimaal mogelijk op elkaar
  afgestemd. Een belangrijke voorbereiding op het muziek maken in de Harmonie is het wekelijkse
  samenspel. Bij het samenspel wordt door de 1e jaars instrumentleerlingen gezamenlijk muziek gemaakt.
 3. In het 3e leerjaar gaan de leerlingen op dezelfde voet verder met de praktische en theoretische
  opleiding voor het behalen van het A (of B en C) diploma. Vanaf het seizoen 2013 – 2014 nemen de
  leerlingen, die langer dan 1 jaar een instrument bespelen deel aan het jeugdensemble. Dit vindt iedere
  week op vrijdagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Harmoniezaal in Boukoul plaats.

De keuze van het muziekinstrument?
De keuze van het muziekinstrument wordt per leerling individueel bepaald. Voorkeur van de leerling, fysieke mogelijkheden van de leerling en mogelijkheden/wensen van de muziekvereniging worden meegenomen bij de keuze van het muziekinstrument.

Wat kost de opleiding?
De kosten voor de opleiding kan de Harmonie voordelig aanbieden, omdat er voor het opleidingsjaar gemeentelijke subsidie wordt verstrekt. Voor de opleiding tot het A-diploma geldt momenteel een subsidie van 50% en tot het B-diploma momenteel een subsidie van 40% op de opleidingskosten. Wil een leerling na het B-diploma doorgaan met de opleiding dan zijn de cursuskosten (excl. instrumenten lokatiekosten) volledig voor rekening van de leerling (ouders/verzorgers).
De Gemeente stelt als voorwaarde voor het in aanmerking komen van subsidie:
– leeftijd tot 18 jaar (peildatum 1 augustus)
– inwoner van de Gemeente Roermond
– lid van een muziekvereniging, aangesloten bij de SRM (Samenwerkende Roermondse Muziekgezelschappen)

Je bent als leerling tevens lid van de Harmonie (je betaalt echter geen contributie tijdens opleiding).

In de algemene ledenvergadering worden de cursusgelden voor de diverse opleidingsniveaus (A, B, C) vastgesteld. Informatie over de opleidingskosten worden graag door de Harmonie of de LBC op verzoek verstrekt.

Het lesjaar loopt parallel met het schooljaar van augustus/september tot juli. De betaling van de opleidingskosten geschiedt in principe in twee termijnen. Per 1 oktober en 1 februari ontvangen de leerlingen (ouders of verzorgers) een factuur voor het cursusgeld. Stopt een leerling vóór 1 oktober van het nieuwe lesjaar dan zullen alleen de lessen t/m september in rekening gebracht worden. Stopt een leerling ná 1 oktober dan is men het lesgeld voor het hele cursusjaar verschuldigd. De ECI Cultuurfabriek verleent namelijk geen restitutie van lesgelden daarom zijn voor iedere leerling dan de volledige kosten verschuldigd.

Voor leerlingen die bij aanvang van het lesjaar (peildatum 1 augustus) 18 jaar of ouder zijn, vervalt de gemeentelijke subsidie en zijn de cursuskosten voor eigen rekening.

Hoe ziet de Harmonie de opleiding in de tijd?

De praktijk laat zien dat leerlingen die het diploma A behaald hebben voldoende kennis en kunde hebben om ook te kunnen deelnemen aan de repetities en optredens van de harmonie. Na het behalen van het A-diploma (theorie en praktijk) stromen de leerlingen direct door naar het harmonieorkest. De harmonie stimuleert het deelnemen aan (solisten-) concoursen als onderdeel van de muzikale vorming. De vorderingen en het doorlopen van het stappenplan worden beoordeeld door de muziekdocent en deze neemt in principe ook de beslissing inzake de doorstroom binnen de opleiding.

Wat verwacht de harmonie van de leerling?
De muzikale opleiding vergt tijd, inspanning en energie van zowel de leerling (en diens ouders/ verzorgers) als ook van de Harmonie. Om effectief een instrument te leren bespelen en de benodigde theorie te leren, is het belangrijk om regelmatig te oefenen. Meermaals wekelijks praktische oefeningen op het instrument, gecombineerd met het leren lezen en interpreteren van noten is een must. Stimulans van ouders/verzorgers (en anderen in de omgeving) is erg belangrijk! Ervaring leert dat, als leerlingen onvoldoende vooruitgang boeken, motivatieproblemen en het afbreukrisico op de muzikale hobby op de loer liggen. Net zoals het werken met de muis aan de PC of gebruik van tablet/ipad geoefend moet worden en alle spelletjes die kinderen op de verschillende multimedia-apparatuur spelen …… geldt voor het maken van muziek maken ook: oefening baart kunst. Verder vindt de harmonie het belangrijk dat alledaagse omgangsvormen zoals; deskundig en voorzichtig omgaan met materialen, afmelden bij afwezigheid (bij de docent), respect voor medeleerlingen en leerkracht door leerlingen geleerd worden.

Welke optredens zijn er voor de leerlingen?
De LBC zorgt ervoor, dat de leerlingen ieder opleidingsjaar aan een aantal optredens deelnemen. Zoals o.a. een jeugdsolistenconcours (of voorspeeldag), een optreden met de Harmonie en een optreden met het jeugdensemble. Verder krijgen leerlingen via de ECI Cultuurfabriek workshops en dergelijke aangeboden. Deelname hieraan is vrijwillig en voor eigen kosten. Om het groepsproces te stimuleren organiseert de harmonie jaarlijks een uitstapje (halve dag) voor de leerlingen.
Zoals jullie hebben kunnen lezen heeft Harmonie Amicitia voor de hedendaagse jeugd van alles in petto voor een leuke, creatieve, leerzame en interessante hobby. Het uiteindelijk doel zal zijn, een goed opgeleide muzikant, die met plezier de harmonie komt versterken. Een harmonie, die midden in de gemeenschap staat en hieraan een belangrijke (muzikale) bijdrage levert.
We heten jullie van harte welkom als jeugdlid van de Harmonie en zien jullie graag tegemoet bij een van onze activiteiten.

Met muzikale groet,

William Schreurs

Coördinator LBC Harmonie Amicitia
lbc@amicitiaboukoul.nl, tel. 0475-501285